Упознавње са рељефом и природним богатствима  Србије, реке, планине, бање и сл.